شامپوی اَکتیو رِفرِش گلینت GLYNT ACTIVE REFRESH SHAMPOO

1 نقد و بررسی

نوعــی شــامپوی انــرژی زا حــاوی منتــول خنــک کننــده و جینکــو بیلوبــا اســت. ایــن شــامپو درســت مثــل یــک «زنــگ ســاعت پایــان خــواب» عمــل مــی کنــد کــه بــه مــو تازگــی، قــوت و حجــم مــی بخشــد.  مــواد شستشــو دهنــده آن ازروغــن نارگیــل گرفتــه مــی شــوند

قیمت : 63,000 تومان

موجود در انبار